Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 17
                                               

Увасабленне

Увасабле́нне - разнавіднасць метафары, якая заключаецца ў наданні чалавечых уласцівасцей рэчам, прадметам, зявам прыроды. Такое "ачалавечванне" навакольнай рэчаіснасці было ўласціва людзям у старажытнасці на пачатковых стадыях іх развіцця. Гэта з ...

                                               

Аламорф

Аламорфы - тоесныя па значэнні морфы, якія адрозніваюцца пазіцыяй у слове, значыць знаходзяцца з адносінах дадатковай дыстрыбуцыі. Іх ужыванне акрэслена законамі мовы.

                                               

Марфалогія мовы

Марфалогія - раздзел граматыкі, які вывучае словы ў сістэмах іх форм словазмянення, разглядаючы правілы змянення словаў, адрозненні словаформаў адной лексемы, пытанні прыналежнасці словаформаў тым ці іншым словам. Прадметам марфалогіі як лінгвіст ...

                                               

Марфеміка

Марфе́міка - раздзел мовазнаўства, які вывучае структуру слова, яго структурныя часткі - марфемы, іх віды, будову і спалучальнасць у слове ці словаформе. У самастойную галіну навукі марфеміка вылучылася толькі ў 60-80-ыя гг. XX ст. Дагэтуль марфе ...

                                               

Суплетывізм

Суплетыві́зм - утварэнне форм аднаго і таго ж слова ад розных каранёў. Напрыклад, "чалавек - людзі" формы ліку, "узяць - браць" формы трывання дзеяслова, "добры - лепшы" формы ступеней параўнання прыметнікаў, "многа - болей" формы ступеней параўн ...

                                               

Даданы сказ часу і ўмовы англійскай мовы

Даданы сказ часу - форма даданага сказа англійскай мовы, які выражае развіццё падзей адносна часу. Даданы сказ умовы выражае магчымасць пэўнага развіцця падзей пры адпаведных умовах. Асаблівасць даданага сказа часу ці ўмовы ў англійскай мове звяз ...

                                               

Прымыканне (лінгвістыка)

Прымыканне - від падпарадкавальнай сінтаксічнай сувязі паміж членамі словазлучэння, пры якой незмяняльныя словы сэнсава і граматычна залежыць ад іншых адзінак. Напрыклад, "размаўляць стоячы", "прыйсці ўвечары", "аматар пажартаваць", "дарога ўгору ...

                                               

Сінтаксіс мовы

Сінтаксіс мовы - раздзел граматыкі, які вывучае звышслоўныя значэнні, якія ўзнікаюць у працэсе маўлення пад уплывам граматычных правілаў. Прадметам дысцыпліны зяўляюцца словазлучэнні і сказы, спосабы і сродкі іх сувязі, адносіны паміж імі і пад.

                                               

Сказ

Сказ - камунікатыўна-сінтаксічная адзінка, якая складаецца са спалучэння слоў ці асобнага слова і служыць для выражэння думкі або пачуцця. Галоўныя асаблівасці сказа - камунікатыўнасць, прэдыкатыўнасць, граматычная аформленасць, сэнсавая і ітнана ...

                                               

Словазлучэнне

Словазлучэнне ў лінгвістыцы - дапаможная сінтаксічная адзінка, утвораная ў выніку абяднання двух ці больш самастойных слоў або словаформ, якія граматычна і па сэнсе звязаныя паміж сабой і абазначаюць пэўнае паняцце.

                                               

Тыпы пытанняў англійскай мовы

Тыпы пытанняў англійскай мовы - класіфікацыя пытанняў англійскай мовы адпаведна пэўным прызнакам на некалькі ўмоўных груп. Традыцыйна на занятках па вывучэнню англійскай мовы як замежнай выдзяляюць наступныя тыпы пытанняў: агульныя, альтэрнатыўны ...

                                               

Абрэвіяцыя (мовазнаўства)

Складова-ініцыяльная – складваюцца склады адных словаў словазлучэння і пачатковыя гукі ці літары іншых КаМаз, Тэлескапічная - складваюцца пачатак першага слова словазлучэння і канец апошняга ваенкамат – ваенны камісарыят, Складовая – складанаскар ...

                                               

Словаўтваральнае гняздо

Словаўтваральнае гняздо - упарадкаваная адносінамі вытворнасці сукупнасць аднакарэнных словаў. Усе словы аднаго гнязда маюць фармальнае і семантычнае адзінства, бо ў іх складзе вылучаецца адна каранёвая марфема.

                                               

Словаўтваральнае значэнне

Словаўтваральнае значэнне – абагульненае значэнне шэрагу матываваных словаў, якое выяўляецца ў межах словаўтваральнага тыпу і адрознівае ўсе матываваныя словы гэтага тыпу ад іншых матываваных слоў. У адрозненні ад лексічнага значэння, словаўтвара ...

                                               

Словаўтваральная катэгорыя

Словаўтваральная катэгорыя – комплексная адзінка словаўтварэння, сукупнасць усіх словаўтваральных тыпаў, абяднаных адным словаўтваральным значэннем, сінанімічныя рады ў межах словаўтваральнага значэння.

                                               

Словаўтваральная мадэль

Словаўтваральная мадэль – канкрэтная схема пабудовы вытворнага слова з улікам яго фармальнага відазмянення. Словаўтваральная мадэль улічвае канкрэтныя асаблівасці ўтварэння пэўнага слова ці групы словаў у межах аднаго словаўтваральнага тыпу. Гэты ...

                                               

Словаўтваральная парадыгма

Словаўтваральная парадыгма – сукупнасць вытворных словаў, утвораных на пэўнай ступені дэрывацыі. Рад слоў, што ўключаюць у свой склад у якасці ўтваральнага элемента адну і тую ж марфему. Тыпізаваны набор сінтагматычных акружэнняў, характэрных для ...

                                               

Словаўтваральны тып

Словаўтваральны тып – комплексная адзінка словаўтваральнай сістэмы; сукупнасць словаў з агульнымі словаўтваральнымі характарыстыкамі. Словаўтваральны тып – галоўная ячэйка словаўтваральнай сістэмы, бо ў яго межах адбываецца ўтварэнне новых словаў ...

                                               

Словаўтварэнне

Словаўтварэнне: раздзел лексікалогіі. Прадмет дысцыпліны - адносіны паміж вытворным і ўтваральным словамі, а таксама сувязі ўнутры словаўтваральных ланцужкоў і гнёздаў, адносіны паміж словаўтваральнымі тыпамі і катэгорыямі. Асноўныя паняцці дысцы ...

                                               

Фаналогія

Фаналогія - раздзел фанетыкі, які вывучае фанемы і іх сістэму. Асноўныя палажэнні вучэння аб фанеме выкарыстоўваюцца пры разглядзе суперсегментных з’яў: націску, інтанацыі, сінгарманізму і інш. Ідэі фаналогіі знаходзяць прымяненне ў тэорыі пісьма ...

                                               

Беларуская фаналогія

Фаналагічная сістэма беларускай мовы: фанемны лад беларускай літаратурнай мовы складаецца з 40 фанем. У параўнанні з узорным наборам 45 гукаў беларускай літаратурнай мовы, паводле кадыфікацыі 2007 года асобных фанем не прадстаўляюць гукі, незалеж ...

                                               

Фанема

Фане́ма - гук мовы, які разглядаецца ў сваім функцыянальным аспекце; аб’ект вывучэння фаналогіі. Уся разнастайнасць гукаў у кожнай мове зводзіцца да параўнальна невялікай колькасці фанем, якія, звычайна, утвараюць рацыянальную і эканомную сістэму ...

                                               

Гінекамастыя

Гінекамастыя - празмернае адно- або двухбаковае павелічэнне ў мужчын малочных залоз, часам па тыпу жаночых. У перыяд палавога паспявання часта ўзнікае хваравітае ўшчыльненне малочных залоз, якое затым самаадвольна знікае. Памер павелічэння грудно ...

                                               

Археалагічныя даследаванні ў Гнесічах і Лаўрышаве

Археалагічныя даследаванні ў Гнесічах і Лаўрышаве - навуковыя абследаванні і раскопкі, якія вядуцца перыядычна з 1971 г. з мэтай выяўлення і вывучэння першапачатковага селішча Свята-Елісееўскага Лаўрышаўскага мужчынскага манастыра і іншых помніка ...

                                               

Лаўрышаўскія археалагічныя экспедыцыі

Ла́ўрышаўскія археалагі́чныя экспеды́цыі, ЛАЭ - археалагічныя экспедыцыі, якія ў 2011 - 2019 г. вялі археалагічныя раскопкі на селішчы Лаўрышаўскага мужчынскага манастыра XIII - першай паловы XIX ст. у в. Лаўрышава. Абследавалася таксама стаянка ...

                                               

Герніка (карціна)

"Герні́ка" - карціна Пáбла Пікáса, напісана ў маі 1937 г. па замове ўрада Іспанскай Рэспублікі для іспанскага павільёна на Сусветнай выстаўцы ў Парыжы. Тэма карціны, выкананай у манеры кубізму і ў чорна-белай гаме, - бамбардзіроўка Гернікі, якая ...

                                               

Згвалтаванне

Згвалтава́нне - у агульным сэнсе - здзяйсненне палавога акту з ужываннем гвалтоўных дзеянняў у адрас аднаго з партнёраў, у вузка юрыдычным сэнсе - прымус жанчыны да палавога акту з ужываннем фізічнага або псіхічнага ўздзеяння.

                                               

Лай Дайхан

Лай Дайхан - в’етнамскі тэрмін для асоб, народжаных ад паўднёвакарэйскага бацькі і в’етнамскай маці ў выніку сэксуальнага гвалту з боку карэйскіх салдат падчас вайны ў В’етнаме. Лай Дайхан часта жывуць на абочыне в’етнамскага грамадства.

                                               

Чырвоны тэрор

Чырвоны тэрор - комплекс карных мер, якія праводзіліся бальшавікамі падчас Грамадзянскай вайны ў Расіі супраць сацыяльных груп, якія былі абвешчаны класавымі ворагамі, а таксама супраць асоб, якія абвінавачваліся ў контррэвалюцыйнай дзейнасці. Зя ...

                                               

Невербальныя зносіны

Невербальныя зносіны - гэта камунікацыйнае ўзаемадзеянне паміж індывідамі без выкарыстання слоў, гэта значыць без моўных і маўленчых сродкаў, прадстаўленых у прамой ці якой-небудзь знакавай форме. Інструментам такіх "зносін" становіцца цела чалав ...

                                               

Допінг

Допінг - тэрмін мае ўжыванне ў спорце не толькі да наркатычных рэчываў, але да любых рэчываў прыроднага ці сінтэтычнага паходжання, якія дазваляюць у выніку іх прыёму дамагчыся паляпшэння спартыўных вынікаў. Напрыклад могуць рэзка падымаць на кар ...

                                               

Палкоўнік Тун

Палкоўнік Тун - міфічны паўночнав’етнамскі ваенны лётчык-ас, які нібыта служыў у ВПС Паўночнага В’етнама і збіў трынаццаць амерыканскіх самалётаў падчас вайны ў В’етнаме. Калі верыць легендзе, ён быў збіты 10 мая 1972 года самалётам ВМС ЗША F-4 P ...

                                               

Кандамат

Кандамат - гандлёвы аўтамат, якія прапануюць да продажу прэзерватывы, радзей - сродкі гігіены для жанчын. Традыцыйныя месцы размяшчэння - грамадскія туалеты, інтэрнаты, начныя клубы, секс-кінатэатры. Першыя кандаматы былі ўсталяваны ў Германіі ў ...

                                               

Блуд

Блуд - цялесная блізкасць асоб, якія не знаходзяцца ў законным шлюбе. У хрысціянстве залічаецца да галоўных грахоў. Тлумачыцца ўхіленнем ад Божага провіду праз ідалапаклонства і нявер’е.

                                               

Секс у рэкламе

Секс у рэкламе - выкарыстанне сексуальных ці эратычных вобразаў, выяў у рэкламе для прыцягнення цікавасці да нейкага прадукту з мэтай продажу. Характэрная рыса сексу ў рэкламе заключаецца ў адсутнасці сувязі між прадуктамі, якія рэкламуюць і скар ...

                                               

Секс-лялька

Секс-лялька - сексуальная цацка, якая імітуе сексуальнага партнёра. У большасці сваім, лялькі імітуюць жаночае цела, але сустракаюцца і ўзоры, якія імітуюць цела мужчыны або нават жывёлы.

                                               

Сексуальная цацка

Сексуальныя цацкі - абекты і прылады, выкарыстоўваныя чалавекам для задавальнення эратычна-сексуальных запатрабаванняў. Да гэтай катэгорыі прадметаў можна аднесці падвескі, дубцы і канчукі, нашыйнікі і маскі, спецыялізаваныя ланцугі і міліцэйскія ...

                                               

Анальны корак

Анальны корак - сексуальная цацка - фалаімітатар, прызначаны для ўводзін у анальную адтуліну. Адрозніваецца меншым памерам, чым звычайныя фалаімітатары і мае патаўшчэнне ў аснове, якое служыць для таго, каб перашкодзіць правальванню анальнага кор ...

                                               

Анальны ланцужок

Анальны ланцужок - сексуальная цацка, якая служыць для стымуляцыі ануса. Анальны ланцужок уяўляе сабой некалькі шарыкаў, злучаных паслядоўна паміж сабой цвёрдымі або гнуткімі перамычкамі. Як правіла, вырабляецца з сілікону або латэксу.

                                               

Вібратар (секс)

Вібратар - электрамеханічны выраб, прызначаны для масажу вагіны, клітара або заднепроходного канала. Адпаведна, адрозніваюцца тры выгляду вібратараў: клітаральныя, вагінальныя і анальныя, а таксама камбінаваныя. Часам маюць выгляд палавога члена. ...

                                               

Олізб

Олізб - правобраз сучаснага фалаімітатара. Вырабляўся ў Старажытнай Грэцыі з скуры або тэракоты. Вырабляліся ў асноўным у горадзе Мілеце, адкуль экспартаваўся ў розныя краіны. Вырабам олізбаў у асноўным займаліся рамеснікі, якія выраблялі абутак.

                                               

Падл

Паддл - драўляныя пласціны рознай велічыні, з закругленымі кутамі. Вырабляюцца пераважна з дрэва і пластмасы. Выкарыстоўваюцца ў эратычных гульнях пры лупцоўцы.

                                               

Секс-шоп

Секс-шоп крама, якая ажыццяўляе гандаль таварамі інтымнага прызначэння, напрыклад, секс-цацкі. Падобныя тавары служаць для надання разнастайнасці палавога жыцця сексуальных партнёраў, альбо для занятку мастурбацыяй. У некаторых выпадках гэтыя тав ...

                                               

Страпон

Страпон - фалаімітатар, які складаецца з трусікаў-папружак і рэалістычнай асадкі ў выглядзе фаласа з матэрыялу "жывое цела". Тыповыя памеры насадкі-фаласа: даўжыня 16 - 20 см, дыяметр 3 - 4 см. З унутранага боку фаласа бываюць далікатныя пупырышк ...

                                               

Фалаімітатар

Фалаімітатар - адмысловы выраб, які імітуе узбуджаны мужчынскі пеніс. Ужываецца пры палавым акце, мастурбацыі. У цяперашні час з’яўляюцца адным з асноўных тавараў у секс-шопах. Не з’яўляецца пратэзам.

                                               

Real doll

Real Doll - разнавіднасць секс-лялек, мэтанакіраваных для забавы у якасці секс-цацкі. Вырабляецца з сярэдзіны 90-гадоў XX стагоддзя. Самая танная мадэль варта 00 US, дарагія жа мадэлі каштуюць звыш 000 US. Вельмі падобная на рэальнай жанчыну візу ...

                                               

Палавы акт

Палавы́ акт, Коітус - генітальны кантакт двух асобін з мэтай працягу роду і/або для атрымання палавога задавальнення. Блізкія выразы: каітус; капуляцыя; палавыя зносіны. Першае навуковае апісанне палавога акту чалавека дадзена ў трактаце Гіпакрат ...

                                               

Анальны секс

Анальны фістынг, анілінгус і ўвядзенне ў анус старонніх прадметаў з’яўляюцца анальнай стымуляцыяй, але не з’яўляюцца анальным сексам. Тым не менш, у гутарковай мове пад анальным сексам нярэдка разумеюць і гэтыя віды сексуальнай практыкі.

                                               

Анілінгус

Анілінгус - сексуальная практыка, якая прадугледжвае стымуляцыю заднепраходнай вобласці языком або губамі з мэтай выклікаць палавую ўзрушанасць.

                                               

Букакэ

Букакэ - форма групавога сексу, пры якім, у самім распаўсюджаным выпадку, група мужчын, напераменку мастурбуючы, эякулююць на адну ўдзельніцу, пераважна на яе твар і рот. Лічыцца, што ўзнікненне букакэ адбылося ў выніку цэнзурных абмежаванняў пар ...